Make your own free website on Tripod.com
Home | JULAI | OGOS | MEI | JUN | April | Mingguan Mac | Biodata | Jadual | Skim BM | Galeri foto | Rancangan Mingguan | Album gambar | Info Pelajar | Pelan Tindakan 2006

Pelan Tindakan 2006

Jabatan Bahasa Melayu

PELAN TINDAKAN PELAJARAN BAHASA MELAYU

PERINGKAT SEKOLAH RENDAH TAHUN 2006

 

                      OBJEKTIF: MENINGKATKAN MUTU KEMAHIRAN PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU

 

 

BIDANG YANG DIFOKUS

PERANCANGAN AKTIVITI

TUJUAN

BAHAN

1.      Meningkatkan Kemahiran

Penulisan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.      Meningkatkan kemahiran

lisan

 

 

 

 

 

 

      Mengajar topik-topik tertentu daripada buku

      teks, buku kerja dan buku latihan

      Memberi latihan tulisan yang telah ditetapkan

      Melatih para pelajar membina ayat .

      Membimbing murid menulis karangan .

      Melatih murid menyusun perkataan supaya menjadi ayat yang betul.

      Memberi latihan mengisikan tempat kosong supaya menjadi sebuah karangan yang lengkap.

      Menulis perkataan/ayat yang disebut oleh guru (ejaan/rencana).

      Menyusun ayat mengikut urutan yang betul.

      Pembacaan bahan-bahan karangan.

      Menulis ringkasan cerita melalui buku cerita yang dibaca.

      Membuat buku skrap tentang contoh-contoh karangan.

      Memberi penilaian bertulis melalui ujian kelas  dan guru dikehendaki menjelaskan jawapan  kepada para pelajar selepas kertas ujian dipulangkan kepada para pelajar.

 

 

 

      Melatih para pelajar menjawab soalan kefahaman secara lisan.

 

      Para pelajar  digalakkan berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Melayu dalam kelas dan  kegiatan bahasa Melayu.

 

      Melakonkan satu situasi yang diberi.

 

      Menyuruh pelajar menceritakan semula cerita yang dibaca atau didengar.

 

      Menyuruh pelajar memberi pendapat berdasarkan sesuatu tajuk.

 

      Menggalakkan penuntut mengambil bahagian dalam Peraduan Bercerita dan Kuiz.

 

      Mendengar radio kemudian menjawab soalan-soalan yang dikemukakan.

 

      Perbincangan secara kumpulan

 

 

 

 

 

 

 

 

      Untuk menggalakkan para

    penuntut menggunakan

    tatabahasa yang betul dan

    membina asas tatabahasa

    yang kukuh.

      Melatih para pelajar dalam penguasaan penulisan tulisan rumi.

      Memperkayakan perbendaharaan kata.

      Mengukuhkan pembentukan struktur ayat

      Untuk melatih pelajar

    menghasilkan ayat sendiri.

      Menambahkan pengetahuan untuk digunakan sebagai isi-isi karangan.

      Untuk melatih penuntut

    memahami kehendak

soalan peperiksaan dan menilai kemampuan pelajar

serta memperbaiki

kelemahan pelajar.

 

 

 

      Melancarkan pertuturan.

 

      Membina pemikiran yang kreatif

 

      Membina keyakinan diri.

 

      Melatih penuntut supaya fasih bertutur dalam bahasa Melayu

 

      Meningkatkan kemahiran mendengar dan menjawab secara lisan.

 

      Membolehkan murid-murid berinteraksi dengan menggunakan bahasa Melayu

      Guru-guru

    Darjah 1

    hingga 6

 

      Buku-buku

      teks dan

      rujukan.

 

      Majalah, suratkhabar, buku karangan dan buku cerita

 

      Bahan-bahan ransangan seperti gambar, animasi dan rajah.

 

 

 

 

 

      Guru-guru Darjah 1 hingga 6.

 

      Alat-alat bantu mengajar seperti Makmal Bahasa Berkomputer

 

      Buku-buku cerita.

 

 

3.      Meningkatkan kemahiran

membaca

 

 

      Melatih  penuntut membaca secara kuat dengan sebutan dan intonasi yang betul.

 

      Melafazkan pantun dan syair yang terdapat dalam buku kerja.

 

      Penuntut disarankan untuk membaca bahan bacaan tambahan seperti majalah dan buku cerita.

 

      Membaca petikan secara bergilir-gilir oleh setiap pelajar.

 

 

      Melancarkan bacaan murid.

      Memperbaiki mutu bacaan para pelajar melalui bacaan yang berterusan.

      Mendedahkan para pelajar dengan pelbagai ilmu pengetahuan.

 

      Mengenalpasti pelajar yang lemah.

 

      Guru-guru Darjah 1 hingga 6

 

      Multi Media

 

      Buku Teks dan buku kerja

 

 

4.      Pemberian kerja rumah

 

 

      Latihan tambahan selain daripada latihan biasa bagi mengukuhkan pemahaman murid.

 

      Latihan ulangkaji dan kerja rumah semasa cuti sekolah.

 

 

      Membantu mematangkan lagi penerimaan pelajar dalam setiap pelajaran yang disampaikan oleh guru.

 

 

      Semua guru Darjah 1 hingga 6

 

      Buku teks, buku kerja dan buku latihan.

 

5.      Pemberian kerja bertulis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kefahaman: 16 (Darjah 1)

                     25 ( Darjah 2- 6 )

                  

Tatabahasa: 30 ( Darjah 1- 6)

 

Karangan : 10 (Darjah 2-3)

                   15 (Darjah 4-6)

 

Tulisan / pantun: 16

 

Ejaan : 10

 

                                             

 

 

      Melatih para penuntut memahami dengan lebih lanjut tentang pelajaran yang diajar oleh guru.

 

      Meningkatkan pemaham- an para penuntut terhadap pelajaran yang diajar melalui latihan yang dibuat oleh pelajar sendiri atau yang dibimbing oleh guru.

 

 

      Buku latihan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.      Kegiatan ko-kurikulum

 

 

      Peraduan Menulis Tulisan Rumi (Darjah 1-3)

      Peraduan mengarang (Darjah 4-6)

      Peraduan Bercerita (Darjah 1-6)

      Peraduan Menyanyi (Darjah 1-6)

      Minggu Bahasa Melayu, Cina dan Inggeris

 

 

      Memberi peluang kepada penuntut melibatkan diri dalam aktiviti-aktiviti tersebut untuk membentuk keyakinan diri penuntut

 

      Semua guru Darjah 1 hingga 6

 

 

 

 

 

 

Disediakan oleh:

TAN BEEN TIEM

Ketua Jabatan Bahasa Melayu,

Sekolah Menengah Chung Hwa, B.S.B.

Negara Brunei Darussalam

PELAN TINDAKAN PELAJARAN BAHASA MELAYU

BAHAGIAN MENENGAH TAHUN 2006

 

                      OBJEKTIF: MENINGKATKAN MUTU KEMAHIRAN PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU

BIDANG YANG DIFOKUS

PERANCANGAN AKTIVITI

TUJUAN

BAHAN

1.      Meningkatkan Kemahiran

Penulisan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Mengajar topik-topik tertentu daripada  buku teks dan bahan-bahan rujukan yang lain seperti yang telah dirancang.

 

Melatih para pelajar membuat karangan dan surat kiriman mengikut kuota yang telah ditetapkan untuk setahun.

 

Melatih para pelajar meringkaskan

    karangan atau ayat yang panjang dan

    merumuskan jadual, carta pai, graf 

    dan sebagainya.

 

Melatih para pelajar membina ayat

   yang betul dan gramatis bagi jawapan

   pemahaman.

 

Membiasakan para pelajar menjawab     kertas-kertas peperiksaan awam tahun-tahun lepas (tingkatan 3 & 5)

 

Memberi penilaian bertulis melalui

    ujian kelas dan guru dikehendaki 

    menjelaskan jawapan

    kepada para pelajar selepas kertas

    ujian dipulangkan kepada para

    penuntut.

Untuk menggalakkan para penuntut menggunakan tatabahasa yang betul dan membina ayat yang gramatis dalam apa jua bentuk penulisan.

 

Untuk mengembangkan

    pendapat para

    penuntut  dalam bentuk

   penulisan  supaya dapat   

    menghasilkan karangan

    yang baik berpandukan

    isi-isi yang telah diberi

    hasil daripada

    perbincangan bersama

    antara guru dan

    para pelajar.

 

Untuk melatih

    penuntut menghasilkan

    ayat sendiri.

 

Untuk melatih

    penuntut memahami

    kehendak soalan

    peperiksaan dan

    menilai kemampuan

    penuntut.

Guru-guru

    tingkatan 1

    hingga 5

 

Buku-buku

    teks dan

    rujukan.

 

Soalan

    peperiksaan

    tahun-tahun

    lepas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.      Meningkatkan kemahiran

lisan

 

 

 

 

 

 

 

 

      Melatih para penuntut berbincang sesuatu topik secara lisan .

 

      Penuntut digalakkan berkomunikasi dalam

bahasa Melayu dalam kegiatan bahasa Melayu.

 

      Menggalakkan penuntut mengambil bahagian dalam aktiviti-aktiviti yang diadakan oleh Jabatan Bahasa Melayu.

 

      Mengadakan ujian lisan bagi  tingkatan tiga    dan lima.

 

 

      Untuk menghasilkan para penuntut yang fasih ber- komunikasi dalam bahasa Melayu.

 

      Membiasakan penuntut menyampaikan hujah dengan berkesan.

 

       Sebagai persediaan meng- hadapi ujian lisan (tingkatan 3 & 5)

      Guru-guru tingkatan 1 hingga 5.

 

      Alat-alat bantuan mengajar seperti Makmal Bahasa Berkomputer

 

 

3.      Meningkatkan kemahiran

membaca

 

 

      Membimbing penuntut membaca secara kuat dengan sebutan dan intonasi yang betul.

 

      Memahami makna perkataan dengan merujuk kamus.

 

      Penuntut disarankan untuk membaca bahan bacaan tambahan seperti majalah Juara, Mekar, Dewan Masyarakat, Media Permata, Pelita Brunei, buku cerita  dan lain-lain.

 

 

       Untuk memperbaiki mutu bacaan  para pelajar supaya fasih dan lancar melalui bacaan yang berterusan.

 

 

      Guru-guru tingkatan 1 hingga 5

 

      Pita video

 

      Kamus

 

      Internet

 

 

4.      Pemberian kerja rumah

 

 

      Latihan diberi sederhana sahaja setiap hujung minggu atau sebagai kerja lanjutan daripada latihan yang tidak sempat diselesaikan dalam kelas.

 

 

      Membantu mematangkan lagi penerimaan pelajar dalam setiap pelajaran yang disampaikan oleh guru.

 

 

      Semua guru tingkatan 1 hingga 5

 

5.      Pemberian kerja bertulis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Karangan:10-15  (Menengah Atas)           

                   20 – 25 (Menengah Bawah)

 

      Kefahaman:   10 (Menengah Atas)

                        15  (Menengah Bawah)

 

      Prosa Klasik: 5-8 (Menengah Atas)

 

      Puisi:         5 –8 (Menengah Atas)

 

      Ringkasan    : 10 (Menengah Atas)

      Rumusan  : 10 ( Menengah Bawah)

 

      Peribahasa:20-25 (Menengah Atas)

                   20-25 ( Menengah Bawah)

 

      Tatabahasa : 20 ( Menengah Atas)

                         20 ( Menengah Bawah)

 

      Melatih para penuntut memahami dengan lebih lanjut tentang pelajaran yang diajar oleh guru.

 

      Meningkatkan pemaham- an para penuntut terhadap pelajaran yang diajar melalui latihan yang dibuat oleh pelajar sendiri atau yang dibimbing oleh guru.

 

 

 

 

 

 

      Buku latihan dan kertas kajang yang berlogo sekolah.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.      Kegiatan ko-kurikulum

 

      Peraduan mengarang

 

      Peraduan Syarahan

 

      Peraduan Melukis Poster

 

      Peraduan Menyanyi

 

      Minggu Bahasa Melayu digabungkan dengan Bahasa Inggeris dan B.Cina.

 

      Menyertai pertandingan bahas, pidato, menulis karangan dan lain-lain pertandingan peringkat negara.

 

      Memberi peluang kepada penuntut melibatkan diri dalam aktiviti-aktiviti tersebut untuk membentuk keyakinan diri penuntut.

 

      Mencungkil bakat-bakat yang ada pada pelajar.

 

      Semua guru tingkatan 1 hingga 5

Disediakan oleh:
TAN BEEN TIEM
Ketua Jabatan Bahasa Melayu
Sekolah Menengah Chung Hwa
Bandar Seri Begawan
Negara Brunei Darussalam